සටහන් පෙළ

Aug 24, 2014 Comments Off on සටහන් පෙළ by

අතහැරීම ලිපි පෙළට අමතරව අති පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඤාණ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් තැබූ කෙටි සටහන් පෙළකි.

සටහන් පෙළ

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet