මීලඟ ධර්ම දේශනා

අප දැනුවත් පරිදි රාජගිරියේ අරියඤාණ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දිනවල ආරණ්‍යගතව සමාධි සුවයෙන් කල් ගෙවන්නේය. උන්වහන්සේ විසින් නැවත ධර්මදේශනා පැවැත්විම ආරම්භ කර ඇත්නම් ඒවා පැවැත්වෙන දිනයන්, ස්ථානයන් හා වේලාවන් මෙම පිටුව ඔස්සේ පිංවත් ඔබ සැමට දැනුම් දෙන්නෙමු.