වඤ්චක ධර්ම හා චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම

Feb 26, 2015 Comments Off on වඤ්චක ධර්ම හා චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම by

වඤ්චක ධර්ම නමැති මෙම ග්‍රන්ථය චිත්ත චෛතසික සඬ්ඛ්‍යාත පරමාර්ථ ධර්මයන් ගේ එක්තරා තත්ත්වයක් දක්වන්නක් බැවින් අභිධර්ම ග්‍රන්ථයකි. මෙම ග්‍රන්ථයෙහි දක්වනුයේ ඒ චිත්ත චෛතසිකයන්ගේ වඤ්චකත්වය ය. චිත්තය වනාහි අති විචිත්‍ර දෙයකි. එයට වඩා විචිත්‍ර වු තවත් දෙයක් ලෙවිහි නැත. එබැවින් තථාගතයන් වහන්සේ විසින්:

“දිටිඨං වො භික්කවෙි! චරණං නාම චිත්තන්ති? එවං භන්තේනි. තම්පි ඛො භික්ඛවෙ! චරණං නාම චිත්තං චිත්තේනේව චිත්තිතං තෙනාපි ඛො භික්ඛවෙ! චරණේන චිත්තේන චිත්තමෙව චිත්තතරං” යනුද

“නහං භික්ඛවෙි! අඤ්ඤං එකනිකායමිපි සමනුපස්සාමි එවං චිත්තං. යථයිදං භික්ඛවෙ! තිරච්ඡානගතා පාණා. තෙහි පි ඛො භික්ඛවෙ! තිරච්ඡානගතෙහි පාණෙහි චිත්තමෙව චිත්තතරං” යනු ද වදාරන ලදී.

සෝමනස්ස සහගත දෘෂ්ටී සම්ප්‍රයුක්ත අසංස්කාරික සිත වු ‍මේ පළමුවන අකුශල චිත්තය සාමාන්‍යයෙන් එකක් වුවද පුද්ගලයන් දහසක් තුළ ඇතිවනුයේ දහස් ආකාරයකිනි. දස දහසක් තුළ ඇතිවනුයේ දස දහස් ආකාරයකිනි. ලක්ෂයක් තුළ ඇතිවනුයේ ආකාර ලක්ෂයකිනි. එක් පුද්ගලයකු තුළ ම වුවද අවස්ථා දහසකදී ඇතිවනුයේ ආකාර දහසකිනි. අවස්ථා ලක්‍ෂයකදී ඇතිවනුයේ ආකාර ලක්ෂයකිනි. සිත පමණක් නොව එය හා උපදනා වු ලෝභාදී චෛතසිකයෝ ද සිත සේම විචිත්‍ර වෙති. සාමාන්‍යයෙන් එකක් වු ලෝභය පුද්ගලයන් දහසක් කෙරෙහි උපදිනුයේ දහස් ආකාරයකිනි. දස දහසක් තුළ උපදිනුයේ ආකාර දස දහසකිනි. ලක්ෂයක් තුළ උපදිනුයේ ආකාර ලක්ෂයකිනි. එක් පුද්ගලයකු තුළ ඉපදීමෙහි ද ඒ ඒ අවස්ථාවල සැටියට නොයෙක් ආකාර වන්නේය. මේ චිත්ත චෛතසිකයන්ගේ විචිත්‍රත්වයයි.

මෙසේ විචිත්‍ර වු චිත්ත චෛතසිකයන් අතුරෙන් අකුශල චිත්ත චෛතසිකයෝ සමහර අවස්ථාවලදී ඒවා යම් කිසිවකුගේ සන්තානයෙහි උපදින්නා හු නම් ඒ පුද්ගලයාට ඒවා අකුශල ධර්මයන් බව නොදැනෙන තරමට කුශල ධර්මයෝයයි පුද්ගලයන් රවටති. උපන් පුද්ගලයාට කුශල ධර්මයකැ යි රැවටිමට හේතුවන සැටියට කුශල ධර්මයන්ගේ ආකාරය ගෙන උපදින්නා වූ ඒ ලෝභාදී අකුශල ධර්මයෝ වඤ්චක ධර්ම වෙති. “පරාර්ථ කාමතා වේශයෙන් වඤ්චක ලෝභ්‍ය දාතුකාමතා වේශයෙන් වඤ්චක ලෝභය” යනාදීන් මෙම ග්‍රන්ථයෙහි දක්වනු ලබනුවෝ කුශලයන්ගේ ආකාරය ඇති ඒ අකුශල ධර්මයෝය. එයින් අකුශලයක කුශලය විම හෝ කුශලයක අකුශලයක් විම හෝ අදහස් කරනු නොලැබේ. කිසිකලෙක අකුශලය කුශලයක් හෝ කුශලය අකුශලයක් හෝ නොවේ. මුළා නො වෙනු.

අමු මැටි පිඩේ යටි පැත්ත තුබු ස්ථානයේ ආකාරය ගන්නාක් මෙන් සමහර විට ලෝභාදි ධර්මයෝ උපදනා පුද්ගලයාගේ අදහස්වලට ආකාරය ගනිති. එබැවින් පාපයට නොකැමති පාපය පිළිකුල් කරන පාපයට බිය වන කුශලාධ්‍යාශය ඇති තැනැත්තන් කෙරෙහි උපදනා කල්හි බොහෝ සෙයින් පුද්ගලයා ගේ අදහසට අනුකූලවිම් වශයෙන් ලෝභාදී අකුශල ධර්මයෝ කුශලයන්ගේ ආකාරයෙන් පහළ වෙති.

වඤ්චක ධර්ම නම් වු කුශල ධර්මයන් ගේ වේශයෙන් සන්තානයෙහි පහළ වන්නා වු ඒ අකුශල ධර්මයන්ගෙන් කෙරෙන වඤ්චනය තමා විසින් ම තමාහට කරගන්නා වඤ්චනය වේ. තවත් ක‍්‍රමයකින් කියතහොත් එය තමාගේ සිත විසින් ම තමාගේ සිතට කරන වඤ්චනයකි. එබැවින් අන්‍යයන් විසින්ම රැවටිමට දුෂ්කර වු බොහෝ නුවණැති පුද්ගලයෝ ද ඔවුන්ගේ සක්තානයෙහි උපදනා වඤ්චක අකුශල ධර්මයන්ට රැවටෙති. සාමාන්‍ය ජනයා තබා බොහෝ ධර්ම ශාස්ත‍්‍ර උගත්තු ද නොයෙක් විට ඔවුන්ගේ සක්තානයෙහි පහළ වන වඤ්චක ධර්මයන්ට රැවටී නො මග යෙති. සාමාන්‍ය ජනයාගෛ් රැවටිම ගැන කියනු කිම?

වඤ්චක ධර්මයන්ට රැවටී අගුණය ම ගුණය යි වරදවා ගෙන තමන්ගේ සන්තානයෙහි ඒවා වැඩි වැඩියෙන් ඇතිකර ගන්නෝද, පින් යයි වරදවාගෙන ඇතැම් පවුකම් කරන්නෝද, සඟමොක් මග යයි රැවටි අපාමගට බසින්නෝද ලෝකයෙහි බොහෝ ය. ඒ බව තේරැම් ගත හැකි වන්නේ වඤ්චක ධර්ම දැන උගෙන නුවණින් ලෝකය දෙස බලන්නවුන්ට ය. නො මග යවන බැවින් ද වඤ්චක ධර්මයෝ මහානර්ථකරයහ.

පිං පවු නියම වශයෙන් හැඳින, තමන්ගේ සිත පිරිසිදු කර ගැනීමට හා තමන් ගේ ක්‍රියා පිරිසිදු කර ගැනීමට ද ඇත්තා වු එකම උපාය වඤ්චක ධර්මයන් පිළිබද මනා දැනුමක් ඇති කර ගැනීමය. විශේෂයෙන්ම පරලොව යහපත සදහාම තමන් විසින් කර ගන්නා පින් පිරිසිදුව කරගත හැකි වීමට වඤ්චක ධර්මයන් පිළිබදව දැනුම තිබිය යුතුය. පැවිද්දන්ට හා ගුරුවරුන්ටත් අන්‍ය අනුශාසකයින්ටත් විශේෂයෙන් ඒ දැනුම තිබිය යුතුය.

වඤ්දක ධර්ම පිළිබදව බෞද්ධ ජනතාවට අවබෝධයක් ඇතිකරගැනීමට ඒවා පිළිබදව ලියවුණු පොතපත තිබිය යුතුය. එහෙත් එය සදහා සැපයුණු පොතක් අපේ රටේ දක්නට නැත. එබැවින් සාමාන්‍ය ජනයාට තබා උගතුන්ට ද වඤ්චක ධර්ම ගුප්ත දෙයක් වී තිබේ. බොහෝ දෙනා එබඳු ධර්ම කොටසක් ඇති බව පවා නොදනිති. ගුප්ත දෙයක් වී තිබෙන වඤ්චක ධර්ම ශක්ති පමණින් බෞද්ධ ජනයාට හෙළි කරදීම පිණිස වඤ්චක ධර්ම නම් වු මෙම ග්‍රන්ථය අප විසින් සම්පාදිතය.

වඤ්චක ධර්ම බොහෝය. මෙම ග්‍රන්ථයෙහි දැක්වෙන්නේ ඒවායින් කොටසකි. එකවරම වඤ්චක ධර්ම සියල්ල සොයා දක්වා ග්‍රන්ථයක් කිරීම පහසු කාර්යයක් නොවන බැවින් සොයා ගත හැකි වු පමණින් මෙම ග්‍රන්ථය සම්පාදනය කරන ලදී. අපගේ මේ උත්සාහය වඤ්චක ධර්ම හෙළි කිරිමේ මුල පිරිම වශයෙන් සැලකිය යුතුය.

මෙම ග‍්‍රන්ථයෙහි දැක්වෙන වඤ්චක ධර්මයන් ගෙන් අටතිසක් නෙත්තිප‍්‍රකරණාර්ථකථාවෙහි දැක්වුණු වඤ්චක ධර්මයෝයි. ඉතිරී වඤ්චක දක්වා ඇත්තේ අභිධර්ම ග්‍රන්ථවල එන කරුණු අනුසාරයෙන් අපට පෙනුණු සැටියෙනි. ඇසට නො පෙනෙන කයට හසු නො වන අපද්‍රව්‍ය වු සටහන් නැත්තා වු පැහැයක් නැත්තා වු චිත්ත චෛතසික ධර්මයෝ අතිසුක්ෂමයහ. එබැවින් ඒවායේ තත්ත්වයන් නිවැරදිව සෙවිම පහසු කාර්යයක් නො වේ. ඒවා ගැන සොයන්නවුන්ට නොයෙක් විට වැරදි හැඟීම් ඇතිවේ. එබැවින් අපට වැටහුණු සැටියට මෙහි දක්වන ලද කරුණු සියල්ල එසේම සත්‍යය යි අපි නොකියමු. සමහරවිට අපගේ රැවටීම් ද මෙම ග්‍රන්ථයට ඇතුළත් වී තිබිය හැකිය. පරමාර්ථ ධර්ම වේදීහු විමසත්වා!

මීට
රේරැකානේ චන්දවිමල ස්ථවීර

රේරුකානේ චන්දවිමල හිමි

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet